Året der gik (2018-2019)

…OG VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON, 2019-2020

Visens Venner Furesø

Referat af generalforsamlingen fredag d. 13 september 2019.

 

  1. Valg af dirigent og referent.

Johnnie Pedersen blev valgt som dirigent og Laila Donovan Maegaard som referent.

Dirigenten takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

og beslutningsdygtig, hvorefter han gav ordet til formanden.

  1. Formandens beretning.

Vi har afholdt 9 viseaftener i sidste sæson. Vi har haft gæsteoptræden på 5 af disse – nemlig

Hanne Kjær fra VV Allerød, Bakkhus Con Amore, Finn Alfred, Carl Erik Sørensen og Henrik Krogsgaard, Marianne og Tom fra VV København.

Vi var også på bådtur med efterfølgende spisning og sang ved drivhuset.

Vi har optrådt ud af huset:

Kaalund aften – Skumringstimen – De store damer i Skovgården og VV Glostrup –

Lyngemessen – Så syng da Furesø – Valdemarsdag, Dannebrog 800 år.

Her har Grete, Laila og især Hans været meget aktive.

Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder og deltaget i Regionalmøde Øst og Landsmøde VVD.

Beretningen blev herefter godkendt.

  1. Revideret regnskab fremlægges v/Hans

Regnskabet blev grundigt gennemgået.   –  Regnskabet blev herefter godkendt.

  1. Fremlæggelse af:

a/Fremtidsplaner:

Mette Brønden fortalte, at vi tidligere har meldt ud at d. 11. oktober 2019 er aflyst. Men vi

har fået arrangeret en aften med Helikon d. 10 oktober i stedet for. Det bliver i Ellegården, og

husk, at det er en torsdag. Se omtalen i bladet.

Så påtænker vi at lave en bustur til Sigfred Pedersen museet på Fyn. Dette for at fejre at vores

forening er blevet voksen – nemlig 21 år. Turen bliver ikke gratis, så derfor vil vi gerne have

en tilkendegivelse om I synes det er en god idè. Bådturen vil i så fald udgå. Pris ca. 400,- 450,-kr.

incl. kaffe og lagkage.

Annet Laursen Skjelsager nævnte, at vores visevenner i Kjellerup gerne ville komme og deltage i en evt. vise-eftermiddag.

John Osted syntes, at vi skulle afholde foreningens fødselsdag i Ellegården, så de fleste af vores egne medlemmer kunne deltage.

Mette Brønden: Vi har fået forslag fra et medlem om, at vi selv tager kaffekop/krus med til vores viseaftener, så vi kan spare at bruge plastik. Det gør vi fremover.

b/   Indkomne forslag.               Der var ingen indkomne forslag.

c/   Vedtægtsændringer.            Der var ingen vedtægtsændringer.

  1. Budget fremlægges v/Hans.    Budgettet blev vedtaget.
  1. Kontingent fastsættes.

Kontingentet fortsætter i 2019/2020 med at være kr. 150,-  Kontingentet stiger til kr. 200,- i 2020/2021. Forslaget blev godkendt.

  1. Valg til bestyrelsen for 2 år.

På valg er: Annet Laursen Skjelsager, Mette Brønden, og John Osted, (John Osted ønsker ikke genvalg).

Annet Laursen Skjelsager og Mette Brønden blev genvalgt. Nyt bestyrelsesmedlem blev: Lise Huitfeld Dupont.

  1. Valg af suppleanter for 1 år.

På valg er: Johnnie Pedersen, og Bente Lysdahl, (Bente Lysdahl ønsker ikke genvalg).

Johnnie Pedersen blev genvalgt, og ny suppleant blev: Steen Johansen.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er: Jens Olav Madsen og Erik Lundgaard.  Begge blev genvalgt.

  1. Eventuelt.   Formanden rettede en stor tak til alle frivillige, som gør et uundværligt arbejde i foreningen. John Osted fik også en stor tak for mange gode bestyrelsesmøder med hans dejlige hjemmebag, samt hans store engagement med VVF optræden i Skovgården.

En tak til dirigenten, hvorefter generalforsmlingen sluttede kl. ca.19.45

Dirigent:                                                         Referent:

Johnnie Pedersen                                           Laila Donovan Maegaard