Foreningens vedtægter

VISENS  VENNER  FURESØ.

Vedtægter:

af 3 juni 1999, rettet d. 11 januar 2002, 22 maj 2003, 11 maj 2007, 11 maj 2012 og 11 september 2015.

§1        Foreningens navn er:  VISENS VENNER FURESØ

Foreningen er hjemmehørende i Furesø kommune.

§2        Foreningens formål er at styrke interessen for nordisk visekunst, med hovedvægten lagt på dansk visekunst. Dette kan f.eks. ske ved at afholde vise aftener, øveaftener arrangere kurser, medvirke ved arrangementer uden for foreningen, samt søge samarbejde med viseforeninger i ind- og udland.

§3         A.     Enhver der ønsker at beskæftige sig som udøver af visekunst, som fortolker, forfatter,  komponist eller akkompagnatør, kan søge besyrelsen om optagelse i foreningen som aktivt medlem.

B.     Optagelse kan også ske på opfordring af en enig bestyrelse.

C.     De nærmere regler for optagelse og udøvelse af aktivt medlemskab, fastsættes af bestyrelsen.

D.     De ikke aktive medlemmer af foreningen udgør foreningens vennekreds. Bestyrelsen kan stoppe for tilgang af vennekredsens medlemmer og indføre venteliste.

§4        Bestyrelsen inddrager foreningens medlemmer i tilrettelæggelse og gennemførelse af foreningens arrangementer i og udenfor foreningen.

Foreningens medlemmer får intet honorar for medvirken ved foreningens arrangementer.

Medlemmerne må ikke udnytte medlemskabet i reklame eller forretningsmæssig sammenhæng. Overtrædes dette, eller nægter medlemmet at efterkomme bestyrelsens afgørelse, kan medlemmet ekskluderes af bestyrelsens flertal. Denne afgørelse kan indankes for førstkommende generalforsamling.

§5        Kontingentet fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.

Medlemskab ophører, hvis kontingentet trods påmindelse er betalt senest 90 dage efter modtagelse af opkrævningen.

§6         Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges således, at 3 medlemmer er på valg i ulige år, og 2 i lige år. Disse valg gælder for 2 år.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv.

Intet bestyrelsesmedlem kan dog konstitueres som formand i mere end 4 på hinanden følgende år. Bestyrelsen meddeler resultatet af konstitueringen inden 1. oktober.

Der må maksimalt være 2 medlemmer fra vennekredsen i bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§7         Foreningens regnskabsår løber fra 1 juli til 30 juni.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling revideres af èn blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgt revisor.

Revisor samt en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år af gangen.

§8         Den ordinære generalforsamling afholdes i september måned.

Dagsordenen skal være angivet i indkaldelsen.

Generalforsamlingen indkaldes pr. brev eller gennem foreningsblad med mindst 21 dages varsel.

Ved samtlige valg ifølge dagsorden, skal navne fremgå i det omfang bestyrelsen på  udsendelsestidspunktet har forslag til kandidater.

 

Generalforsamlingen er højeste myndighed.

Generalforsamlingen behandler følgende:

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Formandens beretning.

3.      Fremlæggelse af revideret regnskab.

4.      Fremlæggelse af

a/ fremtidsplaner

b/ indkomne forslag

c/ forslag til vedtægtsændringer

5.      Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent.

6.      Valg til bestyrelsen.

7.      Valg af 1. og 2. suppleant.

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.      Eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringer, samt forslag der ønskes rundsendt til medlemmerne før generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden udgangen af juli – øvrige forslag 10 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt. Et medlem kan kun være fuldmagtshaver for 1 medlem.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves 2/3 af de afgivne  stemmer for godkendelse af vedtægtsændringer. Såvel aktive medlemmer som vennekredsens medlemmer har stemmeret.

 

§9         Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når:

A.    Bestyrelsen finder det nødvendigt.

B.    Skriftlig begæring ledsaget af dagsorden forslag, fremsættes til bestyrelsen af mindst ¼ af foreningens medlemmer.

Den ekstraordinære generalforsamling skal straks indvarsles, og afholdes senest 30 dage efter, at begæringen herom er modtaget.

§10        Foreningen tegnes af formand og kasserer.

§11        På Visens Venner i Danmark`s møder, er VVF repræsenteret ved sin formand, samt et medlem udpeget af bestyrelsen.

§12        Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

§13        Opløses foreningen, tilfalder den eventuelle formue foreningen Visens Venner i Danmark.

§14        Udnævnelse af æresmedlemmer foretages af bestyrelsen.

Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

Vedtaget af generalforsamlingen d. 11/09 2015.