Lidt nyt ude- og indefra

NYHEDER  den 28. marts 2021

Kære Viseven

 Selvom antallet af lyse timer nu er blevet mærkbart flere, og vi i aften skal sige ”på gensyn om et halvt år” til en times nattesøvn – og selvom en forsigtig genåbning af samfundet er påbegyndt, er der fortsat ikke lempet på mulighederne for at forsamles indendørs til arrangementer som vores, så vi må igen – og forhåbentlig for sidste gang – skride til en aflysning.

 Aflysningen gælder denne gang både den førstkommende viseaften fredag den 9. april og desværre også sæsonens sidste planlagte arrangement, Storebededagsviseaftenen den 29. april samt alle hulemøder/øveaftener i april og maj. Den påtænkte tur til Humlemagasinet den 3/6 og sejlturen på Furesøen den 9/7 er ligeledes stillet i bero.

 Hvis der mod forventning bliver lempet på forsamlingsmulighederne inden Storebededagsaften kan et ”improviseret” arrangement denne aften komme på tale og blive publiceret i et nyhedsbrev. Ellers udsendes næste nyhedsbrev i 2. halvdel af maj, hvor også næste nummer af Strofen udkommer med indkaldelse til generalforsamling og program for efteråret.

 Eventuelle opdateringer findes også på vores hjemmeside www.visensvennerfuresoe.dk, hvor I som ”bonus” kan høre Laila og nu også Hans synge et par numre.  

 

Visens Venner Furesø

*****************************************

*****************************************************************************************

Nyheder den 28. februar 2021

Aflysning viseaften 12/3-21

Kære Viseven

 Foråret er på vej, dagene bliver længere og flere og flere får heldigvis deres beskyttende vaccinationsstik eller rykker frem i køen, men vi er fortsat underlagt restriktioner og må derfor igen skride til aflysning af en viseaften.

 Aflysningen gælder den førstkommende viseaften fredag den 12. marts og desuden alle hulemøder/øveaftener i marts for de aktive. Som tidligere skrevet vil vi gerne mødes igen, så snart det er forsvarligt og muligt. Derfor træffer vi først beslutninger om sæsonens resterende arrangementer, når vi kender de betingelser, der gælder på de planlagte tidspunkter.

 Indtil andet evt. meddeles, regner vi med, at vi kan afholde vores aprilviseaften som planlagt fredag den 9. april og desuden – og ikke mindst – vores traditionelt meget hyggelige Storebededagsviseaften torsdag den 29. april.

 Næste nyhedsbrev udsendes senest ved udgangen af marts, når de nuværende restriktioner udløber. Næste nummer af Strofen, som normalt udkommer til aprilviseaftenen bliver først udgivet i slutningen april eller starten af maj. Eventuelle opdateringer kan også findes på

vores hjemmeside www.visensvennerfuresoe.dk, hvor I som ”bonus” kan høre Laila synge ”Månestrålen”.   

 

Lev vel

Visens Venner Furesø

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

30.Januar 2021

Billedresultat for free images .gif

Kære Viseven

 Ikke hverken ganske uventet eller uforståeligt, men dog uendeligt trist, må vi på ny skride til aflysning af en viseaften efter statsministerens udmelding om forlængelse af de nuværende restriktioner til den 28. februar. Aflysningen gælder den førstkommende viseaften fredag den 12. februar og alle hulemøder/øveaftener i februar for de aktive. Vi vil gerne mødes igen, så snart det er forsvarligt og muligt. Derfor træffer vi først beslutninger om viseaftenen i marts og sæsonens resterende arrangementer, når vi kender de betingelser, der gælder på de planlagte tidspunkter.

 Et nyt nyhedsbrev udsendes igen senest omkring den 28. februar, når de nuværende restriktioner udløber. Indtil da:

Lev vel

 Visens Venner Furesø

************************************************************************************************************************************************************************************

VIGTIGT nyt fra Bestyrelse

2. januar 2021

Kære Viseven

 Vi har omsider lagt 2020 bag os, og dagene er – omend ganske småt – begyndt at blive længere og lysere. Vi håber, at det må gælde alt det, vi går i møde i 2021, men med de forlængede coronarestriktioner er vi nødt til at aflyse den førstkommende viseaften fredag den 8. januar.

 Vi håber, at vi kan få besøg af Allan Høier og Allan Thorsgaard på et senere tidspunkt, og at vi må afholde vores viseaften i februar som planlagt eller i det mindste med de restriktioner, som vi har skullet iagttage ved efterårets arrangementer.

 Et nyt nyhedsbrev udsendes efter den 18. januar, hvor de nuværende restriktioner løber til.

  

GODT NYT ÅR 2021

Visens Venner Furesø

Hold også øje med vores hjemmeside.

***************************************************************************************

***************************************************************************************

***************************************************************************************

***************************************************************************************

***************************************************************************************

***************************************************************************************

*****************************************************************************

                                                                                                                                  Visens Venner Furesø

Referat af generalforsamlingen fredag d. 13. september 2020  kl. 19.00

  1. Valg af dirigent og referent.

Johnnie Pedersen blev valgt som dirigent, og Laila Donovan Maegaard som referent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt                      indvarslet og  beslutningsdygtig, hvorefter han gav ordet til formanden.

  1. Formandens beretning.

Vi har afholdt 6 viseaftener i sidste sæson, og haft gæsteoptræden på 5 af disse – nemlig        Per Dalskov,

Helikon 2 gange, Furefok, og Leon Hegelund.

Vores viseaftener i marts og maj blev desværre aflyst p.g.a Corona.

Vi har alligevel nået at optræde mange gange ”ud af huset”, og de medvirkende til dette        har været Grete,   Hans, Johnnie, Mette, Per og Laila.

I juli 2019 sejlede vi på Furesøen. I november 2019 deltog vi i ”Skumringstimen” på                 Allerød Bibliotek.

I december var vi 4 gange på Lillevang i Farum og 1 gang i Svanepunktet i Farum.

I marts 2020 optrådte vi for Ældresagen i Værløse i Galaksen, og i Foreningen Norden i            Allerød.

Vi har deltaget i Landsmødet i Helsingør i 2019, og skulle også have deltaget i marts i år ved Regionalmødet i Hillerød, samt Landsmødet i september i Kjellerup- Disse 2 møder blev aflyst.   Yderlige arrangementer som desværre blev aflyst var følgende: ”Så syng da Furesø”. Forfatteraften i Galaksen. Turen til Humlemagasinet på Fyn, og vores sejltur på Furesøen. Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, og p.g.a. Coronaen har vi orienteret hinanden på mail.

Til slut en stor TAK til bestyrelsen for det gode samarbejde, og en kæmpe TAK til alle I frivillige,  som er fuldstændig uundværlige. TAK til alle visevennerne, som altid er positive og veloplagte, og med til at gøre viseaftenerne til en dejlig oplevelse.

Beretningen blev godkendt.

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab.

Hans Aagaard gennemgik regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt.

  1. Fremlæggelse af:

a: Fremtidsplaner.                               Ingen forslag

b: Indkomne forslag.                           Ingen forslag

c: Forslag til vedtægtsændringer.       Ingen forslag.

  1. Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent.

Budgettet blev gennemgået. Budgettet blev herefter vedtaget.

Kontingentet for 2021/2022 blev som foreslået fastsat til kr. 200,- som er uændret i forhold til 2020/2021.

Kontingentet blev herefter vedtaget.

  1. Valg til bestyrelsen for 2 år.

På valg var Laila Donovan Maegaard, Mette Brønden og Hans Aagaard.

Laila Donovan Maegaard ønskede ikke genvalg. Mette brønden ønskede at træde af før tid.

Hans Aagaard blev genvalgt.

Nyt medlem for 2 år blev: Benedikte Krarup, og nyt medlem for 1 år blev: Henning Christensen.

  1. Valg af suppleanter for 1 år.

På valg var Johnnie Pedersen og Steen Johansen.

Johnnie Pedersen ønskede ikke genvalg. Steen Johansen blev genvalgt, og fortsætter som

  1. suppleant. Dorte Brandt blev valgt som 2. suppleant.
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg var Jens-Olaf Madsen og Erik Lundgaard. Jens-Olaf Madsen blev genvalgt som revisor.

Erik Lundgård ønskede ikke at modtage genvalg.

Arne Hansen blev valgt som revisorsuppleant.

  1. Eventuelt..

Jens Christien Fogh bad de to nye bestyrelsesmedlemmer fortælle lidt om, hvilke ønsker og forventninger de havde i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Benedikte Krarup ønskede at arbejde på at trække flere visevenner til Ellegården, både aktører og publikum, og gerne flere yngre.

Henning Christensen fortalte, at han var vant til bestyrelsesarbejde, og nok hen ad vejen kunne finde på nogle spændende ting.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30, og dirigenten og formanden takkede for god ro og orden.

Dirigent                                                                                   Referent

Johnnie Pedersen                                                                 Laila Donovan Maegaard

****************************************************************************************

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:
Formand: Annet 
Kasserer: Hans
Sekretær og næstformand: Lise
Bestyrelsesmedlemmer: Benedikte og Henning
Suppleanter: Steen og Dorte

*****************************************************************************************

Bare tryk løs – ingen smittefare..Eventyr, Fantasi, Drømme, Nat, Kosmos, Astronaut, BogBi, Tegneserie, Bumble, Honning, Ikon, Buzz, Skitse

OPLEV FURESØ

*****************************************************************************

ANDRE TILTAG

******************************

VISE-VÆKSTHUS 

………………………..IMG_5254

………………….Af Annet Laursen Skjelsager

Går du med tanken om selv at være aktiv på vores lille scene ?                                         Har du lyst til at fordybe dig i viser sammen med andre i en lille gruppe !                       Vi møder forskellige visefolk i levende ord og toner.                                                       Gruppen forventes at blive på op til 6 personer.                                                                          Hver gang vil der være en oplægsholder.                                                                                      Forvent omkring 4 årlige møder.
                                              Annet modtager tilmeldinger.

***********************************************************************************